Aanvragen tot omgevingsvergunning

Onderaan deze pagina vind je de lopende onderzoeken op het grondgebied van onze gemeente.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. De vergunningsaanvraag wordt onder andere bekendgemaakt door aanplakking van een gele affiche ter plaatse, de publicatie op de website van de gemeente en de individuele kennisgeving naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt.

Aanvraagdossiers raadplegen

Zolang het openbaar onderzoek loopt kan je het dossier komen inkijken door een afspraak te maken bij de gemeentelijke dienst omgeving.

Je kan de documenten ook beperkt digitaal raadplegen via het omgevingsloket. Let wel: auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kan je wel bij de gemeente inkijken.

Kies bovenaan 'gemeente Beerse' en vink 'openbare onderzoeken' aan of zoek op het projectnummer dat je onderaan deze pagina aan het begin van elke link naar een bekendmaking vindt.

Opmerkingen of bezwaren indienen

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, verzamelt de gemeente de bezwaren.

Een bezwaarschrift dien je bij voorkeur digitaal in via het omgevingsloket. Open het dossier aan de hand van het projectnummer en klik op 'Nieuw bezwaarschrift toevoegen'.

Je kan een bezwaarschrift ook persoonlijk en tegen ontvangstbewijs afgeven op het onthaal van het gemeentehuis. Bij afgifte van een bundel bezwaarschriften, ontvang je slechts één ontvangstbewijs. Er worden geen kopieën van bezwaarschriften meegegeven.