Beheersorgaan Vaart

Het beheersorgaan van de gemeentelijke vrijetijdsorganisatie Vaart heeft de opdracht het gemeentebestuur bij te staan bij het beheer van Vaart.

Vaart is een gemeentelijke vrijetijdsorganisatie die werkt rond de thema’s cultuur, bibliotheek, lokaal erfgoed, Jan Vaerten, jeugd, toerisme, markten en kermissen. Rond deze thema’s organiseert VAART een aanbod via fysieke (ontmoetings)plaatsen, collectie, programmatie, activiteiten, scholenaanbod, samenwerkingen, adviesraden, netwerken, …

Het beheersorgaan is samengesteld volgens de vorm van vertegenwoordiging bepaalt in het cultuurpact omschreven in artikel 9b (evenveel vertegenwoordigers van de overheid als vertegenwoordigers van de gebruikers).

Het beheersorgaan heeft het mandaat om het aanbod van Vaart samen te stellen binnen de perken van de beschikbare middelen.

Daarnaast geeft het beheersorgaan advies over 

  • over beschikbaar gestelde middelen voor de (inhoudelijke) werking van Vaart
  • over alle aspecten van het beheer van infrastructuur in beheer van Vaart (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van interne afsprakennota’s, de huurovereenkomsten, concessiecontracten, …)
  • over de strategische meerjarenplanning betreffende gemeentelijke infrastructuur in beheer van Vaart
  • proactief in kaart brengen van ideeën en verwachtingen voor de werking van Vaart

Het beheersorgaan is opgericht en kwam de eerste keer samen in 2019.